ارتباط با مسئول سازمان

۱۳۹۳/۰۲/۱۰ - ۱۱:۴۹
«بسمه تعالی شأنه»آن سان که صبح هدایت از افق روشن نبوت به روی جهانیان لبخند امید زد و اوراق زرین تاریخ تربیت ،سیمای درخشان مربیان نام آور و مجاهدان نستوه امامت و هدایت را در خود جای داد و برای تربیت و وارستگی انسان متعهد کاخ بلند پایه ی فضایل را بنا نهاد،برای ادامه ی این مسیر حیات بخش و جاویدان،بزرگ مردانی را که مظهر پایمردی و استقامتند به مقام استادی مفتخر نمود تا با راه یابی به گنجینه ی معرفت،به متربیان خویش توان تسخیر قلل رفیع ظلمت را نوید بخشند و جرعه های گوارای دانش و بینش را با صعود بر این چکاد بلند پایه، به دست آورند.